บทความฟอเร็กซ์

รู้จักกับ TRENDLINE

Trendline เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่นิยมใช้กันมากที่สุดในการวิเคราะห์ทางเทคนิค อย่างไรก็ตามนักลงทุนส่วนใหญ่ไม่ทราบวิธีใช้เครื่องมือนี้จํานวนมาก การใช้งาน Trendline สามารถช่วยวิเคราะห์และคาดการณ์ความน่าจะเป็นในอนาคตของราคาได้โดยอ้างอิงการเคลื่อนไหวของราคาที่ผ่านมาเพื่อคาดการณ์ความน่าจะเป็นในอนาคต จึงทําให้นักลงทุนส่วนใหญ่มองข้าม Trendline ไปนั่นเอง

ลักษณะพื้นฐานของ Trendline
Trendline มีลักษณะที่สำคัญอยู่ 2 ประการคือต้องมีการสัมผัสกับการเคลื่อนไหวของราคาอย่างน้อย 3 ครั้งและไม่สามารถเป็นแนวนอนได้โดยทั่วไป Trendline จะแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มและเผยให้เห็นสภาพตลาดในปัจจุบัน Trendline ที่มีการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นจะให้สัญญาณความแข็งแกร่งของสกุลเงินหลักมากกว่าอีกสกุลเงินในคู่เดียวกัน อีกประโยชน์ที่สำคัญของ Trendline คือสามารถมองเห็นจุดหักเหที่สำคัญของกราฟ ข้อจำกัดที่สำคัญของ Trendline คือจะต้องมีการวาดเส้น Trendline เป็นระยะเพราะไม่สามารถใช้เส้นเดิมได้ตลอดไป ซึ่ง Trendline สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. Single-sided Trendline จัดเป็นเส้น Trendline ประเภทที่สัมผัสกับการเคลื่อนไหวของราคาเพียงด้านหนึ่งของ Trendline เท่านั้น หากการเคลื่อนไหวของราคาเพิ่มขึ้น Trendline จะอยู่ด้านล่างเสมอ หากการเคลื่อนไหวของราคาลดลง Trendline จะอยู่ด้านบนเสมอ
2. Double-sided Trendline จัดเป็นเส้น Trendline ประเภทที่สัมผัสกับการเคลื่อนไหวของราคาทั้งสองด้าน ผลคือจะมีการเคลื่อนไหวของราคาด้านข้างของเส้น Trendline เส้น Double-sided Trendline มีลักษณะคล้ายกับ Single-sided Trendline แต่สามารถระบบแนวโน้มของราคาได้ชัดเจนกว่ามาก หากเส้น Trendline สัมผัสกับการเคลื่อนไหวของราคามากขึ้นแสดงว่าแนวโน้มที่มีอยู่ขณะนั้นแข็งแรงมาก

รูปแบบของ Trendline
Trendline สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่
1. Major Trendline เป็นรูปแบบ Trendline ที่จัดเป็นเส้นหลัก Major Trendline เป็นเส้นที่บอกถึงทิศทางของราคาในรูปแบบโดยรวมในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของกราฟ Trendline ที่สําคัญมักจะสอดคล้องกับทิศทางของราคาในตลาด หากมีความชัดเจนมากยิ่งเพิ่มโอกาสในการทํากําไรได้มากขึ้น Major Trendline จะมีการสัมผัสกับราคามากกว่า Minor Trendline อย่างเห็นได้ชัด
2. Minor Trendline เป็นรูปแบบ Trendline ที่จัดเป็นเส้นรอง Minor Trendline เป็นเส้นที่บอกถึงทิศทางของราคาในรูปแบบปลีกย่อย Minor Trendline นิยมใช้ค้นหาแนวโน้มย่อยของกราฟหรือค้นหาแนวโน้มของกราฟที่ราคาได้หลุดเส้น Major Trendline มาแล้ว

การวิเคราะห์ Trendline
ซึ่งในการวิเคราะห์ Trendline สามารถทําได้ง่าย โดยการตรวจสอบแนวโน้มราคาย้อนหลังในขอบเขต Trendline เพื่อวิเคราะห์และมองหาโอกาสในการเกิดจุดหักเหของราคา อันจะเป็นข้อบ่งชี้ของการเคลื่อนไหวของราคาที่สําคัญในอนาคต สําหรับการวิเคราะห์ Trendline สามารถสร้าง Trendline Zones เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ได้ โดยการสร้าง Major Trendline และ Minor Trendline ขึ้นมา และใช้เส้นดังกล่าวแบ่งพื้นที่ของกราฟออกเป็น 3 ส่วน ประกอบไปด้วย 2 รูปแบบย่อยคือโซนด้านนอก Trendline และโซนด้านใน Trendline หรือช่องว่างระหว่างทั้ง 2 เส้นนั่นเอง การสร้าง Trendline Zones จะไม่สนใจแนวโน้มย่อยที่มากเกินไป

Tags
Show More

Related Articles

Check Also

Close
Back to top button
Close
Close